Regler

Generelle regler for undervandsjagt

Dette afsnit omhandler nogle generelle retningslinjer og love, som det er vigtigt at kende inden undervandsjagten kan begynde. Uv-jagt er kendetegnet ved at være forholdsvis enkel at gå til, med der er dog visse ting der skal være på plads inden man kan begynde. Både af hensyn til egen sikkerhed og sportens generelle omdømme.

Fisketegn

Fisketegnet er obligatorisk for alle over 18 og under 67. Fisketegnet gælder til lyst – og rekreativt fiskeri – herunder uv- jagt, hvilket betyder at man ikke sælge sin eventuelle fangst.  Fisketegnet er personligt og skal medbringes på tur.

Se eventuelt mere info på www.fisketegn.dk

Våbentilladelse

Harpun eller håndspyd er en essentiel del af uv-jægerens udstyr. I forhold til våbenloven er der to ting man skal være opmærksom på her. Håndspyd, elastik – trykluft  og stålfjederharpuner kræver ikke våbentilladelse hvis man der over 18. Er man over 16, men under 18, kan man dog søge tilladelse herom hos den lokale politimester.  En sådan tilladelse kræver dog forældrenes – eller værgens tilladelse.

Se mere info om våbenloven her: https://www.retsinformation.dk/

Mindstemål og Fredningsforordninger

Hvis man generelt fanger fritsvømmende fisk på minimum 45cm og fladfisk på minimum 35cm så er man på den sikre side (med undtagelse af gedder, havål og laks). Læg mærke til at ÅL ER TOTALTFREDEDE med harpun – uanset at de fanges i saltvand (havål er en dybhavsfisk og ikke i familie med ål).

I forhold til Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids.

Fisk under mindstemål og fisk fanget i fredningstiden skal genudsætte hurtigst muligt – uanset om fisken er levende, skadet eller død. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål samt fredet fisk.

Fredningsperioder

Ud over mindstemål for arterne er der også fredningstider at tage hensyn til.

Hvor er det tilladt at uv- jage?

Det er generelt tilladt at jage i saltvand. I ferskvand er det forbudt. Der kan dog forekomme områder hvor lokale regler afgrænser spillerummet af hensyn til miljøet, visse arters vandringer eller personlig sikkerhed.  Eksempelvis er uv-jagt forbudt i indre Københavns havn.

Afstandsregler og fredningsbælter

Afstandsregler er til for at sikre at fisk kan bevæge sig uhindret fra vandløb og ud i havet. Derfor gælder der faste regler om fredningsbælter der hvor åer, bække og lignende løber ud i havet eller fjordene. Uv-jagt er ligesom fiskeri forbudt nærmere end 500 meter fra midten af udløbet. Hvis vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bredt, gælder reglen om fredningsbæltet kun fra 16. september – 15. marts.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler om fredningsbælter for enkelte vandløb.

Nedenstående figur viser et eksempel på helårsfredning af Gilleleje Havn. Check http://naturerhverv.fvm.dk inden turen starter, for at se om det er lovligt at jage der hvor du skal hen.

Fredninsgbælte v. Gilleleje

 

Regler for Undervandsjagt. Danmark.

Januar 2006

 1. 1. Definition.

     Med udtrykket undervandsjagt menes opsøgning og fangst af den del nærmere angivet fisk i havet og dermed i forbindelse med stående vige, fjorde, bugter og andre farvande, hvor saltvandsfiskeriloveng finder anvendelse. Selve opsøgningen, såvel som fangsten, må kun udføres af en sportsdykker, hvis dykkemuligheder udelukkende består af dykkerens fysiske kapacitet. Under udøvelsen skal den til enhver tid gældende saltvandsfiskerilov overholdes. Undervandsjagt, hvor ferskvandsfiskeriloven finder anvendelse, er ikke tilladt.

 1. 2. Deltagere

Deltagere i konkurrencer skal være fyldt 18 år og være medlem af Dansk Sportsdykker Forbund med ag gyldigt medlemsbevis samt gyldigt fisketegn. Deltagere under 18 år skal vise bemyndigelse fra lovlig formynder.

 1. 3. Undervandsjagtkonkurrencer / mesterskaber.
  1. Begrænsninger på fangster.

 

I alle undervandsjagt konkurrencer skal der være begrænsniger på fangsterne. Antallet af gældende fisk indenfor hver art skal derfor ligge mellem 5 og 10 fisk. Stævneledelsen afgør antallet. I specielle tilfælde, hvor Stævneledelsen har en formodning om, at der næsten udelukkende findes fisk af en enkelt art i konkurrenceområdet, kan antalsbegrænsningen ophæves for at sikre en sportslig afgørelse på konkurrencen.

  1. Mindstemål.

 

l konkurrencerne skal der anvendes mindstemål på fiskene, der ligger over fiskelovens mindstemål. Mindstemålene i konkurrencerne kan for eksempel være 35 cm. for fladfisk og 45 cm. for pelagiske fisk.

  1. Pointjagter

Regionen skal årligt arrangere mindst 3 – dog maks 6 pointjager, som ligger til grund for en senere udtagelse til udtagelsesstævnet, idet man anvender et antal af de bedste jagter, til at finde de personer som skal repræsentere kredsen. Disse jagter ligger indenfor perioden 1/1-31/12. Regionen har det fulde ansvar for afviklingen af disse.

Følgende antal jagter bør ligge til grund for udtagelsen: Ved 5 eller 6 jagter pr. år, anvendes de 3 bedste resultater. Ved 4 jagter pr. år, anvendes de 3 bedste, ved 3 jagter pr. år, anvendes de 2 bedste resultater.

  1. Kredsmesterskab.

 

Kredsen skal en gang årligt afholde et kredsmesterskab. Her kan udsættes forbundets små plaquetter til nr. l, 2 og 3 individuelt samt præmier til deltagerne på hold l, 2 og 3 bedst placerede og desuden en præmie til den klub de repræsenterer.

  1. Udtagelses kriterier for landsholdet i undervandsjagt.

Efter forbundsmesterskabet udregnes en rangliste over de 18 personer, som har kvalificeret sig til at deltage i udtagelsesstævnet ved brug af følgende pointtabel:

Kredspointjagterne Point for placering Forbundsmesterskab Point for placering

Nr. 1 36 Nr. 1 54

Nr. 2 34 Nr. 2 51

Nr. 3 32 Nr. 3 48

Nr. 4 30 Nr. 4 45

Nr. 5 28 Nr. 5 42

Nr. 6 26 Nr. 6 39

Nr. 7 24 Nr. 7 36

Nr. 8 22 Nr. 8 33

Nr. 9 20 Nr. 9 30

Nr. 10 18 Nr. 10 27

Nr. 11 16 Nr. 11 24

Nr. 12 14 Nr. 12 21

Nr. 13 12 Nr. 13 18

Nr. 14 10 Nr. 14 15

Nr. 15 8 Nr. 15 12

Nr. 16 6 Nr. 16 9

Nr. 17 4 Nr. 17 6

Nr. 18 2 Nr. 18 3

Hvis der er pointlighed mellem flere deltagere, kommer personen med den bedste placering til forbundsmesterskabet først.

Efter udtagelsesstævnet udregnes en rangliste over de personer, som har kvalificeret sig til at landsholdet ved brug af følgende pointtabel:

Forbundsmesterskab Point for placering Udtagelsesstævne Point for placering

Nr. 1 54 Nr. 1 54

Nr. 2 51 Nr. 2 51

Nr. 3 48 Nr. 3 48

Nr. 4 45 Nr. 4 45

Nr. 5 42 Nr. 5 42

Nr. 6 39 Nr. 6 39

Nr. 7 36 Nr. 7 36

Nr. 8 33 Nr. 8 33

Nr. 9 30 Nr. 9 30

Nr. 10 27 Nr. 10 27

Nr. 11 24 Nr. 11 24

Nr. 12 21 Nr. 12 21

Nr. 13 18 Nr. 13 18

Nr. 14 15 Nr. 14 15

Nr. 15 12 Nr. 15 12

Nr. 16 9 Nr. 16 9

Nr. 17 6 Nr. 17 6

Nr. 18 3 Nr. 18 3

Hvis der er pointlighed mellem flere deltagere, kommer personen med den bedste placering til udtagelsesstævnet først.

3.4.1

Kredsen skal inden den 1/5 hvert år oplyse UV -jagtudvalget deltagernes navne og adresser til udtagelsesstævnet.

3.4.1.1

Hvis en undervandsjæger stiller op til pointjagt i en hvilken som helst kreds, så vil undervandsjægeren være tilknyttet denne region (Jylland, Fyn eller Sjælland) i resten af sæsonen.

3.4.2

UV -jagt udvalget yder et tilskud til udgifterne i forbindelse med afviklingen af udtagelsesstævnet, resten dækkes af deltagergebyr. Stæ arrangeres alene af UV -jagt udvalget, dog bør den kreds, hvor stævnet lægges være behjælpelig, hvis U V-jagt udvalget ønsker det.

3.5 Forbundsmesterskab

Forbundsmesterskab placeres på skift i kreds l eller 2 (tæller i den forbindelse som en kreds) kreds 3 og kreds 4. Det afholdes en gang årligt første hele weekend i juni. Her udsættes forbundets store plaquetter til nr. l, 2 og 3 individuelt bedst placerede og forbundets store plaquetter til deltagerne på hold nr. l, 2 og 3 bedst placerede og desuden en plaquet til den klub, de repræsenterer.

3.5.1

UV-jagtudvalget kan yde et tilskud i forbindelse med afviklingen af forbundsmesterskabet. Deltagernes transport m.m. dækkes ikke. Der vil blive opkrævet deltagergebyr. Den kreds, hvori mesterskaberne afvikles, bør være

UV-jagt udvalget behjælpelig, hvis det ønskes.

3.6 Nordiske mesterskaber.

De nordiske mesterskaber i undervandsjagt afholdes engang årligt i turnus Danmark, Finland og Norge. Undervandsjagt i Sverige afholdes ikke.

3.6.1

UV-jagt udvalget yder et stort tilskud og arrangerer alt vedrørende nordiske mesterskab. Resten dækkes af deltagergebyr.

3.6.2

Mesterskaberne lægges så vidt muligt ultimo september eller senere under hensyntagen til afviklingen af de nationale mesterskaber i de andre nordiske lande. Her udsættes de store nordiske plaquetter til nr. l, 2 og 3 individuelt bedst placerede og de store nordiske plaquetter til hold nr. l, 2 og 3 bedst placerede.

3.6.3

Deltagere til de nordiske mesterskaber kvalificerer sig på udtagelsesstævnet. Max. 3 hold af 3 deltagere plus l reserve kan deltage i de nordiske mesterskaber.

3.7

Europamesterskaber, verdensmesterskaber og andre internationale undervandsjagtkonkurrencer / mesterskaber. UV-jagt udvalget afgør i hvert tilfælde under hensyntagen til økonomi dansk deltagelse. Deltagere til disse mesterskaber kvalificerer sig på udtagelsesstævnet.

4.0 Indkaldelser.

Meddelelser ang. afholdelse af pointjagter, kredsmesterskab og forbundsmesterskab skal af kredsen respektive UV-jagt udvalget udsendes i Dansk Sportsdykker Forbunds blad” Sportsdykkeren” senest 2 måneder før afholdelse af konkurrencen.

4.1 

Ovenstående meddelelser om konkurrencer skal indeholde oplysninger om dato, sted, indskrivnings-tidspunkt, konkurrencested, starttidspunkt, konkurrencetid, gebyr, evt. overnatning, forplejning, henvisning til disse regler m.v.

4.2

Indkaldelse til udtagelseskonkurrence, nordisk mesterskab og andre større undervandsjagtkonkurrencer udsendes af UV-jagt udvalget skriftligt til de kvalificerede deltagere.

4.3

Indkaldelse til andre lande udsendes af UV -jagt udvalget.

5.0 Varighed.

5.1

Pointjagt og kredsmesterskab afholdes over en dag med min. 3 og max. 6 på hinanden følgende timer.

5.2

Udtagelseskonkurrencen afholdes over 2 dage med min. 3 og max. 6 på hinanden følgende timer pr. dag.

5.3

Forbundsmesterskab afholdes over 2 dage med min. 3 og max. 6 på hinanden følgende timer pr. dag.

5.3.1

Hvis vejrliget eller andre uforudsete årsager afbryder konkurrencen/mesterskabet, skal denne erklæres gyldig, såfremt den mindst har haft en varighed af 3 på hinanden følgende timer.

5.4

Nordiske mesterskaber afholdes over 2 dage med min. 3 og max. 6 på hinanden følgende timer pr. dag.

5.5

Europæiske -, verdens – og andre internationale undervandsjagtmesterskaber afholdes efter regler udsendt særskilt af sportsudvalget/undervandsjagtsektionen.

6.0 Konkurrence afbrydelse eller aflysning.

Konkurrencens stævneledelse træffer alene bestemmelsen om konkurrencens afbrydelse / aflysning og evt. genoptagelse/flytning.

7.0 Konkurrence området.

Konkurrence området. Konkurrenceområdet skal have en passende stor udstrækning, og konkurrencens arrangører skal forud  for konkurrencen afmærke området på et søkort, der er frit tilgængeligt. Ligeledes skal området i vandet før konkurrencens start tydeligt være afmærket med orange bøj er og dykkerflag ( signalflaget ALFA) af ikke under 3/4 m. i størrelse.

7.1

Ved etableringen af konkurrenceområdet, må det påses at varierende dybder og bund findes.

7.2

Konkurrenceområdet udlægges sådan at stærk strøm, udløbsledninger, skydeområder (hvori der skydes), områder med minefare, dumpingområder, reservater, kapsejladsbaner, skibsruter, havne områder, å udløb, områder med dykkeforbud ( bla. historiske ), og områder med mange udsatte fiske redskaber m. m. undgås.

7.2.1

Udsatte fiskeredskaber skal passeres i en afstand af mindst 565 meter.

7.3

UDGÅET

7.4

Besigtigelse af konkurrenceområdet. Det er tilladt, bortset fra konkurrencedagen( e), at foretage orienterings / besigtigelsessvømning uden apparat og uden undervandsjagtvåben.

Til udtagelse samt FM er det tilladt at foretage orienterings svømning i de udvalgte områder, sålænge dykningen de sidste 7 dage op til konkurrencen foregår uden apparat og undervandsvåben.

8.0 Hold

8.1

Holdene til kredsmesterskaber og forbundsmesterskaber skal meddeles skriftligt ved indmeldelsen på den første konkurrencedag. Det er forbudt at udskifte deltagere på sådanne hold, når konkurrencen er begyndt.

8.1.1

Holdene til kreds -, forbunds – og nordiske mesterskaber består af mindst 2 højst 3 mand.

8.1.2

Til kreds – og forbundsmesterskaberne kan kun deltagere fra samme klub danne hold. Holdene til de nordiske – og andre internationale mesterskaber sættes af UV -jagt udvalget.

9.0 Udlændinge klubskifte m.m.

Angående udlændinge, klubskifte m.m. henvises til amatør- og ordensbestemmelserne pkt. l .2, l. 12.

10.0 Sikkerhed.

Sikkerhed. Arrangørerne er ansvarlige for, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger etableres, herunder tilstedeværelsen af motor-og/eller gummibåde, redningspersonel, førstehjælpskasse, evt. genoplivningssæt, oplysning om nærmeste læge og redningskorps.

10.1

Under konkurrencen kan deltagerne optages i ledsagerbåden (e), hvis nød – eller faresituationer opstår (udmattelse, krampe, ulykkestilfælde m. m.). Når opsamlet deltager ønsker en på denne måde afbrudt konkurrence fortsat, skal vedkommende udsættes på det sted, han blev opsamlet. Deltageren er dog forpligtet til at blive i båden, hvis en ny nød – eller faresituation opstår. Først når denne er under kontrol, kan deltageren blive udsat på det sted, hvor han blev opsamlet.

10.2

Hver konkurrenceudøver skal benytte synlig orange – eller rød bøje, bøjen skal være forsynet med dykkerflag, der holdes udspændt. Bøjen må maksimalt være 70cm bred og 120cm lang og skal minimum have en højde og størrelse som en standart torpedo bøje. Stævneledelsen afgør om en given bøje er af størrelse som en standart torpedobøje Der er ingen begrænsninger i højden.  Desuden skal dykkerkniv samt kompas bæres af konkurrence udøveren.

10.3

10.3 Hvis vind og sø udgør en fare for deltagerne, skal konkurrencen øjeblikkeligt afblæses.

10.4

Saltvandsfiskeriloven skal overholdes. Stævneledelsen kan dog forhøje mindstemålene for fisk, hvis forhold såsom mange fisk i området taler herfor.

10.5

Dansk Sportsdykker Forbund kan beslutte, at de i konkurrencen deltagende mindst skal have C. M. A. S. snorkeldykkercertifikat.

10.6

Ved indskrivning får hver deltager udleveret et nummer eller en seddel med deltagerens navn. Umiddelbart efter deltagerens afslutning af konkurrencen melder han sig ved dommerbordet eller en person udpeget af udvalget, sådan at arrangørerne hele tiden har check på, hvem der er i vandet.

10.7

Deltagere må ikke være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller nogen form for doping, der ikke er ordineret af læge til behandling af f.eks. astma, ved start og under jagten. Afgørelse, om en deltager er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, er til en hver tid i magten hos udvalgsmedlemmer eller føreren af dommerbåd. Mistanke om dopingmisbrug kan afgøres ved blodprøve. 

11.0 Presse.

Presse, fotografer Journalister m. v. har kun adgang til konkurrenceområdet efter indhentet tilladelse fra stævnelederen.

12.0 Officials.

Officials skal bestå af en præsident, en stævneleder, formanden for den arrangerende klub. Disse 3 er samtidig dommere. Herudover kan stævnelederenudtage det fornødne antal officials, der som hjælpe-dommere skal overvåge, at konkurrencereglerne overholdes.

13.0 Udstyr.

Deltagerne må anvende følgende udstyr : Håndspyd, en eller flere fjeder- elastik- eller komprimeret luftharpuner, der udelukkende kan lades med en muskelbevægelse fra udøveren. Der må kun anvendes spyd med enkeltspids. Ålesakse, åle-tænger eller andre redskaber må ikke anvendes. Det er ligeledes forbudt at benytte kroge eller krog-ligenende redskaber til fangsten.

  1. Våbentilladelse.

 

Stævnelederen kontrollerer at deltagernes udstyr er lovligt og at våbentilladelser for udstyr, der kræver tilladelse, er gyldige.

14.0 Konkurrencens afvikling.

Før konkurrencen påbegyndes, skal deltagerne samles, og konkurrencereglerne mm. gennemgås af stævnelederen. Herefter starter konkurrencen. Under konkurrencen må ingen deltagere “hænge på” eller på anden måde genere andre deltagere. Deltageren kan påtale dette til en tilkaldt ledsagerbåd. Bytning af fangst eller overføring af fangst fra en deltager til en anden er ikke tilladt. Målet (indvejningsstedet) skal nås ved egen kraft. Transporthjælp er ikke tilladt. At stævnelederen kan arrangere det, gør det ikke automatisk tilladt. Det er tilladt til fods, at følge kysten fra og til mål området. Ligeledes er det tilladt at tage hvil på kysten. Deltagerne skal altid, uanset hvor de opholder sig under konkurrencen, være i sigte af ledsagerbåden ( e ). Deltageren skal selv frembringe alt sit udstyr og fangst til mål området. Udstyr eller dele deraf må ikke anbringes andet steds for senere afhentning efter konkurrencen.

14.1

Diskvalifikation. Det er forbudt med diskvalifikation til følge, at skyde eller indbringe undermålere eller fredede fisk. Der bør dog vises et behørligt hensyn til deltagere fra andre lande under nordiske eller andre internationale mesterskaber.

14.2

En oversigt over tilladt bytte samt mindstemål skal være opslået på konkurrenceområdet.

14.3

Det er forbudt, at indbringe fisk, der ikke er fri, d.v. s. er fanget i garn, kroge, ruser eller på anden måde er fastholdt, eller fisk der er døde i fangstøjeblikket.

14.4

Et synligt eller hørligt signal bekendtgør konkurrencens start og afslutning. En halv time før konkurrencens afslutning kan et nærmere angivet signal aktiveres.

14.5

Al afmærkning i vandet skal fjernes fra konkurrenceområdet straks efter konkurrencens afslutning.

15.0 Vejning, kontrol af fangst.

En deltagers fangst må første indbringes til vejning på kontrolstedet, når deltageren har afsluttet konkurrencen. Aflevering af fangst til vejning markerer således, at deltageren afslutter konkurrencen, og denne kan derefter ikke genoptages.

16. Fisk der indgår i konkurrencen.

        (normalt indgår).

Fladfisk: Rødspætte, pighvarre, slethvarre, tunge, rødtunge, skrubbe, ising, skærising. Pelagiske: Torsk, multe, kuller, kulmule, sej, hvilling, laks, ørred, hornfisk,havaborre (Havbars), lubbe, makrel, hestemakrel, sild (ikke stamsild, stavsild og majsild) . I områder, hvor ferskvandsfisk kan forekomme, må disse fanges, når mindstemålene i.i.t. ferskvandsfiskeriloven overholdes.

Pelagiske ferskvandsfisk: Gedde, aborre, helt, sandart.

Sjældne arter som tæller:

  Andre torskefisk: Hvilling, lange, brosme, kuller, glyse osv
  Kulmule,havål, havkat
  Andre tropiske fisk der er trukket nordpå.

16.1

Fjæsing må ikke skydes, fanges eller ilandbringes.

Ål, snæbel, smelt, ålekvabbe, stenbider, ulke, alle gylter, sortvels, alle snipper, snarrer og alle andre ferskvandsfisk end aborre, helt, gedde og sandart.

Det vil sige: ingen skaller, rimter, brasen, karper osv.

Desuden er stavsild og majsild ikke gældende. Stør og hajer tæller heller ikke.

16.2

Stævneledelsen kan tillade, at andre fisk der ikke indgår i konkurrencen, kan hjemtages til privat forbrug.

16.3

Mindstemål:

Pelagiske: 45 cm, med undtagelse af:

Laks, gedde, sandart, havål og havkat: 60 cm

Aborre, makrel, hestemakrel og sild: 30 cm

Fladfisk: 30 cm, med undtagel af:

Slethvar og pighvar: 35 cm

Arrangøren kan dispensere for mindstemål, ned til lovligt mindstemål. 

17.0 Placering.

Individuel placering skal baseres på antal point opnået af den enkelte deltager. Er to eller flere lige, vil antallet af stk. fisk være afgørende. Holdkonkurrencen er baseret på et holds samlede styrke, og enkeltresultateme sammenlagt er gældende for holdkonkurrencen. Er 2 eller flere hold lige, gælder samme regler som i enkeltmandskonkurrencens resultat.

17.1 Resultat.

Resultatet fra en konkurrence skal foreligge senest 2 timer efter konkurrencens afslutning.

18.0 Pointberegning.

Pointberegning sker efterfølgende system : Fladfisk l point pr. gram + 100 point pr. fisk. Pelagiske fisk 2 point pr. gram + 500 point pr. fisk. Største pointgivende vægt for fladfisk er 4 kg. Størst pointgivende vægt for pelagiske fisk er 4 kg. D.v. s. ingen fladfisk kan opnå mere end 4100 point og ingen pelagisk fisk kan opnå mere end 8500 point.

18.1

Selve pointberegningen foretages ved at alle fladfisk indtil 4 kg vejes samlet og vægten i gram ganges med l point. Hver fladfisk over 4 kg får max. 4100 point. Alle pelagiske fisk indtil 4 kg vejes samlet og vægten i gram ganges med 2 point. Hver pelagisk fisk over 4 kg får max. 8500 point. Sluttelig tælles alle fisk og får pr. stk. 100 og 500 point for henholdsvis fladfisk og pelagiske fisk.

18.1.1  Tilføjelse Maj 2008

For at give incitament til mere alsidigt fiskeri blev det i Maj 2008 på årsmødet besluttes at indføre artspoint i tillæg til det gældende system.

1 art                   0   artspoint

2 arter             500  artspoint

3 arter           1000  artspoint

4 arter              2000  artspoint

5 arter              3000  artspoint

6 arter              4000  artspoint

7 arter              5000  artspoint

Osv.             Osv.

Bemærk skellet mellem 3 og 4 arter.

18.2 Strafpoint.

Kommer en deltager til mållinien efter konkurrencens udløb gives 500 strafpoint pr. overskredet minut. Kommer en deltager til mållinien 15 minutter efter konkurrencens udløb bliver han / hun diskvalificeret.

Ved indvejning af fisk under konkurrence målet men over mindste målet idømmes 500 strafpoint per fisk.

Ved indvejning af flere fisk end tilladt idømmes 500 strafpoint per overskydene fisk.

18.3

Såfremt en deltager diskvalificeres, fratages pågældende sine point opnået på dagen for diskvalifikationen, men kan fortsætte på den evt. følgende stævnedag. Sker diskvalifikationen i forbindelse med hold, fratages holdet efter samme regler den enkelte deltagers opnåede point, men holdet som sådant diskvalificeres ikke. Dette gælder også ved overtrædelse af sikkerhedsregler for harpuner.

18.3.1 Sikkerhedsregler for anvendelse af harpun. 

 1. Våbenloven skal overholdes.
 2. Et ladt harpungevær må ikke tages op af vandet.
 3. Fisk aldrig i nærheden af badende.
 4. Skyd kun, når målet er tydeligt, og ingen andre befinder sig i skudlinien.
 5. Sigt aldrig på andre personer med et harpungevær.
 6. Befragt altid harpunen som ladt, da et vådeskud kan være dødbringende.

 

18.4 Resulteter.

Alle resultater skal senest l uge efter afholdelsen af konkurrencen rapporteres skriftligt til undervands-jagt- sektionslederen.

19. Protest

Protest vedrørende spørgsmål, der opstår under en konkurrence, skal afgives inden 30 minutter efter konkurrencens afslutning. Eventuelle protester behandles afkonkurrenceledelsen efter protesttidens udløb. Beslutninger kan ikke appeleres.

20. Oprydning.

Efter afholdelse af en konkurrence påhviler det hver deltager at rydde op efter sig. Der må ikke efterlades fisk eller affald.

21.Fangsten.

Ingen må sælge eller få anden godtgørelse for fangsten. Denne må hjemtages til privat brug.

22. Udelukkelse.

Stævneledelsen kan udelukke en deltager, hvis deltageren udviser en opførsel, der er til skade for, konkurrencen og for Dansk Sportsdykker Forbund.

23. Regler.

1 Sæt af disse regler skal findes frit tilgængeligt und er afholdelsen af enhver undervandsjagtkonkurrence.

24.0 Undervandsjagt udvalget har følgende ledelse :

1 Formand, l kasserer og evt. l hjælper disse er alle underlagt Dansk Sportsdykker Forbund. Formanden eller en repræsentant herfor skal deltage i de sædvanligvis 2 årlige møder med forbunds-bestyrelsen og andre formænd. Herud over kan der arrangeres årsmøde i udvalgsregi. Formanden lederforbundsmesterskaber, udtagelseskonkurrencer, nordiske mesterskaber og evt. internationale konkurrencer.

4 kredsundervandsjagtledere, der er underlagt ovennævnte. Disse leder kredsmesterskaber og pointjagter og fører pointjagtresultater.

24.1 Årsmøder.

Hvert år afholdes et årsmøde for UV-jagt sporten i Danmark. Her fremsættes forslag til nye regler og regelændringer i dette regelsæt. På årsmødet vælges UV -jagt Udvalget for den kommende sæson. Udvalget skal godkendes af D.S.F.’s Bestyrelse Alle spørgsmål vedrørende sporten kan tages op på årsmødet, men forslag kan kun vedtages, hvis tidsfristen for indlevering er overholdt. Fremsendte forslag skal være vedlagt en begrundelse for forslaget.

24.2 Afholdelse – Indkaldelse.

Årsmødet afholdes hvert år i maj eller juni på skift i de deltagende kredse. Indkaldelse til årsmødet, hvor alle UV-jægere fra D.S.F. kan deltage, udsendes mindst to måneder i forvejen via Sportsdykkeren.

25. Transport.

Egen transport til pointjagter, kredsmesterskaber og forbundsmesterskaber. Transport til nordiske mesterskaber og evt. internationale konkurrencer betales helt eller delvis af UV -jagt udvalget fra et angivet afrejsested. Transporten til afrejsestedet betales af deltageren selv.

26. Erstatning.

Hverken Dansk Sportsdykker Forbund eller den arrangerende klub kan drages til ansvar for skade på personer eller materialer som følge af konkurrencen. Sådanne ansvar pålægges alene den enkelte deltager. Enhver deltager på eget ansvar.

27. Gyldighed.

Disse regler har kun gyldighed efter godkendelse af

Dansk Sportsdykker Forbund.

Januar 2006

Formand Johan Wedel Nielsen